ENVESTISÈ:

Tribinal Distrik Etazini pou Distri Sid Eta Florid nonmen Bernice Lee kòm Reseptè MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc., Pavel Ruiz MJCF LLC ak UDM Remodeling, LLC (ansanm, “Antite Sektè” yo. ) nan Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL Securities and Exchange Commission te depoze kont Johanna M. Garcia, MJ Capital Funding, LLC ak MJ Taxes and More, Inc. Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize akize a. konpayi yo fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo panse yo te finanse prè bay ti biznis lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Lyen ki mennen nan Plent lan, Òdonans pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Reseptè a te angaje nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi reseptè sa a.
DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A

 • 4/30/24 – Receiver’s Eleventh Interim Report
 • 4/29/24 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon k ap chèche kontinye jijman paske avoka Garcia a ap eseye jwenn yon rezolisyon ak gouvènman an epi travay atravè dekouvèt volumineuz. Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te pase yon lòd ki akòde mosyon an, epi ki refè jijman an nan yon peryòd esè de semèn ki kòmanse 3 jen 2024 a 9:30 AM, epi ki te pwograme apèl la kalandriye pou 30 me 2024 a 1:30. PM. Ou ka wè mosyon an ak lòd sou paj Dokiman Tribinal la.
 • 3/28/24 – Reseptè a mete ajou seksyon FAQ pou adrese sitiyasyon revizyon ak rejte reklamasyon an. Tanpri revize. Y ap ajoute yon nouvo rapò chak trimès sou sitwèb sa a mwa pwochen. Nan pwosè Reseptè a kont sèten manm konsèy ak konpayi ki gen rapò, Reseptè a te jwenn jijman final default kont Jose Cristobal Mendez ak kat konpayi ki gen rapò ak li yo, Carlos Rivillas ak konpayi ki asosye li yo, Christian Cuesta ak konpayi ki gen rapò ak li a, ak Mario Morales ak konpayi ki asosye li yo. . Reseptè a te jwenn tou entrée de default grefye a kont Marco Rosas ak antite ki gen rapò ak li yo ak Joel Castellanos, epi li te depoze yon mosyon pou jijman konsantman kont Bryant Guayara ak konpayi ki asosye li. Ou ka wè sa yo sou paj Dokiman Tribinal la.
 • 2/21/24 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon k ap chèche kontinye jijman nan 60 jou akòz dekouvèt trè volumineuz e paske avoka Garcia te kòmanse diskite ak gouvènman an posiblite pou yon rezolisyon kout nan jijman. Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te pase yon lòd ki akòde mosyon an an pati, ki te reinitialize jijman an nan yon peryòd jijman de semèn ki kòmanse 8 avril 2024 a 9:30 AM, epi ki te pwograme apèl la kalandriye pou 4 avril 2024 a 1: 30 PM. Ou ka wè mosyon an ak lòd sou paj Dokiman Tribinal la.
 • 1/22/24 – Nan dosye kriminèl Etazini kont Johanna Garcia (Ka No 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon pou kontinye jijman ak dat limit ki asosye yo. Nan dat 22 janvye 2024, Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te antre nan yon òdonans ki refè apèl kalandriye a pou Jedi 22 fevriye 2024, a 1:30 p.m., epi ki te reinitialize jijman an nan yon peryòd esè de semèn ki kòmanse nan Lendi. , 25 fevriye 2024, a 9:30 a.m. (gade Dokiman Tribinal).
 • 1/17/24 – Reseptè a mete ajou seksyon FAQ pou adrese sitiyasyon revizyon ak rejte reklamasyon an. Tanpri revize. Y ap ajoute yon nouvo rapò chak trimès sou sitwèb sa a mwa pwochen. Reseptè a te depoze yon plent kont sèten manm konsèy ak konpayi ki gen rapò ak reklamasyon transfè fwod ak reklamasyon anrichisman enjis (gade Dokiman Tribinal).
 • 11/22/23 – Nan dosye kriminèl Etazini kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon pou rekonsiderasyon ak odisyon sou pwoblèm detansyon prevantif li a. Nan dat 16 novanm 2023, Etazini te depoze repons li an opozisyon ak mosyon ki esplike konduit Garcia ke tribinal la ta dwe konsidere pou refize mosyon an. Jij Jij Etazini Jacqueline Becerra te fè yon odyans nan dat 17 novanm 2023, epi li te refize mosyon an. Garcia rete nan prizon. Ou ka wè mosyon an ak repons gouvènman an sou paj Dokiman Tribinal nou an.
 • 10/24/23 – Nan dosye kriminèl Etazini kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon k ap chèche kontinye jijman nan 120 jou. Nan dat 16 oktòb 2023, Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te antre nan yon lòd ki te akòde mosyon an an pati, ki te reinitialize jijman an nan yon peryòd jijman de semèn ki kòmanse 4 desanm 2023 a 9:30 AM, epi ki te pwograme apèl la kalandriye pou Novanm. 30, 2023 a 1:30 PM. Ou ka wè mosyon an ak lòd sou paj Dokiman Tribinal nou an.
 • 9/26/23 – Komisyon Securities and Exchange te depoze twa nouvo ka sivil kont kat moun ki enplike nan MJ Capital. SEC te depoze yon plent kont Nathalia Burgos (Ka No. 23-61818) pou akize vyolasyon Seksyon 5(a) ak (c), 17(a)(1), (a)(2) ak (a)(3) nan Lwa sou Securities, ak Seksyon 10(b) ak Règ 10b-5(a) nan Lwa Echanj la, epi chèche soulajman enjonksyon pèmanan, degorgeman ak penalite sivil. SEC te depoze yon plent kont Christian Cuesta (Ka No. 23-61817) ki te akize vyolasyon Seksyon 5(a) ak (c) Lwa sou Securities, ak Seksyon 15(a)(1) Lwa Echanj la, epi li t ap chèche pèmanan. soulajman enjonksyon, degorgeman ak penalite sivil. SEC te depoze yon plent kont Steven Fernandez ak Monica O’Mealia (Ka No. 23-61816) pou akize vyolasyon Seksyon 5(a) ak (c) Lwa sou Securities, ak Seksyon 15(a)(1) Echanj la. Aji, epi chèche soulajman enjonksyon pèmanan, degorgeman ak penalite sivil. Steven Fernandez ak Monica O’Mealia te dakò ak antre nan jijman final yo.
 • 9/20/23 – Nan dosye kriminèl Etazini te pote kont Pavel Ruiz (Ka No. 22-20400), Jij Tribinal Distrik Ameriken Rodney Smith te òganize odyans pou kondanasyon an nan dat 19 septanm 2023, epi li te kondane Pavel Ruiz pou prizon 110 mwa, ak 3 ane liberasyon sipèvize. Pavel Ruiz te plede koupab nan Konte I nan Enfòmasyon pou Konplo pou Komèt Fwòd Fil.
  Nan dosye kriminèl Etazini te pote kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez te pwograme pwosè a kòmanse pandan peryòd de semèn ki kòmanse 23 oktòb 2023 a 9: 30 a.m., ak Kalandriye Apèl pou 19 oktòb 2023 a 1:30 p.m.