ENVESTISÈ:

Tribinal Distrik Etazini pou Distri Sid Eta Florid nonmen Bernice Lee kòm Reseptè MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc., Pavel Ruiz MJCF LLC ak UDM Remodeling, LLC (ansanm, “Antite Sektè” yo. ) nan Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL Securities and Exchange Commission te depoze kont Johanna M. Garcia, MJ Capital Funding, LLC ak MJ Taxes and More, Inc. Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize akize a. konpayi yo fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo panse yo te finanse prè bay ti biznis lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Lyen ki mennen nan Plent lan, Òdonans pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Reseptè a te angaje nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi reseptè sa a.
DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A

 • 11/22/23 – Nan dosye kriminèl Etazini kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon pou rekonsiderasyon ak odisyon sou pwoblèm detansyon prevantif li a. Nan dat 16 novanm 2023, Etazini te depoze repons li an opozisyon ak mosyon ki esplike konduit Garcia ke tribinal la ta dwe konsidere pou refize mosyon an. Jij Jij Etazini Jacqueline Becerra te fè yon odyans nan dat 17 novanm 2023, epi li te refize mosyon an. Garcia rete nan prizon. Ou ka wè mosyon an ak repons gouvènman an sou paj Dokiman Tribinal nou an.
 • 10/30/23 – Receiver’s Ninth Interim Report
 • 10/24/23 – Nan dosye kriminèl Etazini kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Garcia te depoze yon mosyon k ap chèche kontinye jijman nan 120 jou. Nan dat 16 oktòb 2023, Jij Distri Etazini Jose E. Martinez te antre nan yon lòd ki te akòde mosyon an an pati, ki te reinitialize jijman an nan yon peryòd jijman de semèn ki kòmanse 4 desanm 2023 a 9:30 AM, epi ki te pwograme apèl la kalandriye pou Novanm. 30, 2023 a 1:30 PM. Ou ka wè mosyon an ak lòd sou paj Dokiman Tribinal nou an.
 • 9/26/23 – Komisyon Securities and Exchange te depoze twa nouvo ka sivil kont kat moun ki enplike nan MJ Capital. SEC te depoze yon plent kont Nathalia Burgos (Ka No. 23-61818) pou akize vyolasyon Seksyon 5(a) ak (c), 17(a)(1), (a)(2) ak (a)(3) nan Lwa sou Securities, ak Seksyon 10(b) ak Règ 10b-5(a) nan Lwa Echanj la, epi chèche soulajman enjonksyon pèmanan, degorgeman ak penalite sivil. SEC te depoze yon plent kont Christian Cuesta (Ka No. 23-61817) ki te akize vyolasyon Seksyon 5(a) ak (c) Lwa sou Securities, ak Seksyon 15(a)(1) Lwa Echanj la, epi li t ap chèche pèmanan. soulajman enjonksyon, degorgeman ak penalite sivil. SEC te depoze yon plent kont Steven Fernandez ak Monica O’Mealia (Ka No. 23-61816) pou akize vyolasyon Seksyon 5(a) ak (c) Lwa sou Securities, ak Seksyon 15(a)(1) Echanj la. Aji, epi chèche soulajman enjonksyon pèmanan, degorgeman ak penalite sivil. Steven Fernandez ak Monica O’Mealia te dakò ak antre nan jijman final yo.
 • 9/20/23 – Nan dosye kriminèl Etazini te pote kont Pavel Ruiz (Ka No. 22-20400), Jij Tribinal Distrik Ameriken Rodney Smith te òganize odyans pou kondanasyon an nan dat 19 septanm 2023, epi li te kondane Pavel Ruiz pou prizon 110 mwa, ak 3 ane liberasyon sipèvize. Pavel Ruiz te plede koupab nan Konte I nan Enfòmasyon pou Konplo pou Komèt Fwòd Fil.
  Nan dosye kriminèl Etazini te pote kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350), Jij Tribinal Distrik Etazini an Jose E. Martinez te pwograme pwosè a kòmanse pandan peryòd de semèn ki kòmanse 23 oktòb 2023 a 9: 30 a.m., ak Kalandriye Apèl pou 19 oktòb 2023 a 1:30 p.m.
 • 9/14/23 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik la kont Pavel Ruiz (Ka No. 22-CR-20400), tribinal la reinitialize dat ak lè odyans santans Pavel Ruiz a pou 19 septanm 2023 a 10:00 AM devan Jij Tribinal Distrik Ameriken Rodney Smith nan U.S. Federal Building and Courthouse, 299 East Broward Boulevard Courtroom 202B, Fort Lauderdale, Florida 33301. 
 • 9/6/23 – Odyans santans lan pou Pavel Ruiz ki te pwograme pou 7 septanm 2023 a 9:30 AM te anile epi yo pral retabli nan yon lòt dat. Jij Tribinal Distrik Ameriken Rodney Smith te antre nan yon òdonans san papye nan dosye kriminèl Etazini kont Pavel Ruiz (Ka No. 22-CR-20400) apremidi a, ki deklare Biwo Marshal Ameriken an fè Tribinal la konnen Pavel Ruiz nan karantèn nan. prizon an, epi odyans santans lan pral reset pa yon avi separe. Yon fwa yo pibliye avi a, paj wèb sa a pral mete ajou. Tanpri kontinye tcheke sitwèb sa a pou plis mizajou konsènan dat ak lè odyans santans lan.
 • 9/1/23 – Nan dosye kriminèl Etazini nan Amerik kont Christian Gonzalez (Ka No. 22-CR-20563), 12 jen 2023, jiri a te jwenn Christian Jose Gonzalez koupab sou de akizasyon blanchi lajan pou yon tranzaksyon. nan lajan nan aktivite ilegal nan yon retrè $159,936 ak depo $155,000. Nan dat 31 out 2023, Christian Jose Gonzalez te kondane a prizon 28 mwa kòm Konte 1, 2, tèm yo kouri ansanm, ki te swiv pa 3 ane nan lage sipèvize kòm Konte 1, 2, tèm yo kouri ansanm ak kondisyon espesyal. Li dwe rann tèt li nan yon etablisman deziyen nan dat 30 oktòb 2023. Ou ka wè Jijman an nan yon dosye kriminèl isit la.
 • 8/25/23 – Etazini nan Amerik te depoze yon Akizasyon kont Johanna Garcia (Ka No. 23-20350) ak Konte 1 Konplo pou komèt fwod ak fwod lapòs, konte 2-19 fwod, konte 20-22 lapòs. Fwòd, konte 23-29 blanchi lajan, ak pou konfiskasyon. Yon odyans detansyon pou detèmine si yo pral lage l sou kosyon oswa si yo pral kenbe l annatant jijman an pwograme pou lendi 28 out 2023 a 1:30 PM devan Jij Jij Etazini Jaqueline Becerra nan James Lawrence King Federal Justice Building, 99 N.E. Fourth Street, 10th Floor, Miami, Florida 33132. Ou ka wè Akizasyon an isit.
 • 8/25/23 – Johanna Garcia te arete maten an. Premye aparans li se jodi a, 25 out 2023, a 2:00 PM devan Jij Jij Etazini Eduardo I. Sanchez nan C. Clyde Atkins U.S. Courthouse, 301 North Miami Avenue 6th Floor, Miami, Florida 33128. Lòt enfòmasyon yo pral dwe bay byento.